การสัมมนากฎหมายแรงงานเพื่อธุรกิจร้านอาหารไทย

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย จัดสัมมนาเรื่อง “การสัมมนากฎหมายแรงงานเพื่อธุรกิจร้าอาหารไทย” ที่ Hollyview Meeting Hall ไทยทาวน์ โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการร้านนวด และประชาชนที่สนใจจะเปิดร้าน มาเข้าร่วมประมาณ ๔๐ คน

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวเปิดงานว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ รับทราบปัญหาของร้านอาหารไทย โดยเฉพาะเรื่องค่าแรง การขาดแคลนแรงงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น จึงพยายามแก้ไขด้วยการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้ประกอบการและลูกจ้างอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายแรงงานและภาษี อีกทั้งจะจัดตั้งศูนย์แรงงานไทย (Thai Labor Center) ในรูปแบบของเว็บไซต์และเฟสบุคเพจ เพื่อช่วยจับคู่ความต้องการจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และให้ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบรรยายประกอบด้วย ๑) กฎหมายแรงงาน โดยนางสาวศิริพร พูลดี และนาย Domingo A. Becerra จาก US Department of Labor ๒) กฎหมายภาษี โดยนางเรลา ปทานชัย ที่ปรึกษาด้านภาษี หอการค้าไทยอเมริกันฯ ๓) การจัดตั้งศูนย์แรงงานไทย โดยกงสุลใหญ่ฯ นางยุพินพักตร์ เตโชภาส ประธานหอการค้าไทยอเมริกันฯ และผู้แทนบริษัท Zurround Media ๔) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหารไทย โดยนายตรีรัตน์ เอี่ยมอุไรรัตน์ เจ้าของร้าน Blue Elephant เมืองเบเกอร์สฟีลด์ และนางลาวัลย์ พันธุ์อร่าม เจ้าของร้านป้าอ๊อด ถนน Hollywood และ ๕) หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business Program) โดยนางชัญชนิษฐ์ มาร์เทอร์แรล ผู้อำนวยการบริหารศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC)

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะสรุปเนื้อหาของการสัมมนาฯ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดจนเผยแพร่วิดีโอคลิปการบรรยายย้อนหลังทางเฟซบุคของสถานกงสุลใหญ่ฯ

ที่มา: เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส :
http://www.thaiconsulatela.org
Facebook: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส Royal Thai Consulate-General Los Angeles